תקנון הטבת "יוני ללא דמי חיבור"

 1. תנאי ההטבה:
  • כל לקוח החברה שיבצע הטענה חשמלית ברשת הטעינה הציבורית של החברה, של כלי הרכב הרשום ברישומי החברה, בין התאריכים 1.6.2021 בשעה 00:00 ועד ליום 30.6.2021 שעה 23:59 (להלן: "תקופת ההטבה"), יהיה פטור מתשלום דמי חיבור בגין ההטענה (להלן: "ההטבה"). למען הסר ספק מדובר על דמי חיבור בלבד והחיוב בגין צריכת החשמל יעמוד בעינו.
  • ההטבה תחול רק לגבי העמדות שיפורסמו באתר החברה. החברה תהיה רשאית מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל תחולת ההטבה לגבי מי מהעמדות ו/או להוסיף השתתפות של מי מהעמדות להטבה.
  • מובהר כי ייתכן ובמי מהעמדות לא קיים חיוב בגין דמי חיבור. במקרה כאמור הלקוח לא יהיה זכאי לכל תמורה או הטבה בגין ביצוע ההטענה.
  • מובהר כי החברה תהיה רשאית לשנות את תנאי ההטבה ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת ההטבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא הודעה מראש.
  • מובהר כי ההטבה תחול רק לגבי הטענה בהיקף סביר ומקובל של הלקוח ולא הטענות בהיקף חורג מהמקובל אצל הלקוח או מהמקובל אצל לקוחות החברה.
 2. פרסום ההטבה:

פרסום ההטבה יעשה באמצעי המדיה השונים על-פי שיקול דעתה של החברה, לרבות בעמוד הפייסבוק של החברה.

 1. פרשנות:

האמור בתקנון זה ממצה באופן מלא ומוחלט את כל תנאי ההטבה, ואין בכל מסמך אחר – לרבות פרסומים שונים אודות ההטבה – כדי לגרוע מתוקפו או לשנותו או להאפיל עליו. בכל מקרה של סתירה בין כל פרסום שהוא לבין האמור בתקנון זה, יגבר האמור בתקנון זה.

 1. כללי:
  • רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לכל עניין האמור או רלוונטי להטבה.
  • אירעה תקלה טכנית ו/או טעות בתום לב ברישומי החברה, לא יהווה הדבר בסיס לכל תביעה או טענה כלשהי כלפי החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה במישרין ו/או בעקיפין.
  • בכל מקרה ומכל סיבה לא תהיה ללקוח או למי ממשתתפי ההטבה כל זכות כנגד החברה או מי מטעמה אלא עד לגובה התשלומים שבוצעו על ידי הלקוח שלא בהתאם לתנאי ההטבה והלקוח לא יהיה זכאי לכל תמורה או פיצוי מעבר לכך.
 • אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתקנון ו/או להטבה, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח הודעה לשירות הלקוחות של החברה באמצעות אתר החברה באינטרנט ו/או פניה למשרדי החברה.
 • החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הוראות התקנון, כולן או מקצתן, ללא צורך במתן הודעה מראש, אם כי היא תנקוט באמצעים מסחריים מקובלים לעשות כן, ככל הניתן.
 • תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות בהטבה, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 • הדין החל על תקנון זה – ועל ההטבה – הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תקנון זה ו/או בקשר עם ההטבה מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.

_______________

סונול EVI פתרונות לרכב חשמלי בע"מ