תנאי שימוש

1.    כללי

ברוכים הבאים לאפליקציית סונול EVI ("האפליקציה") מבית DRIIVZ, המנוהלת ומופעלת על-ידי חברת סונול אי. וי. איי. פתרונות לרכב חשמלי בע"מ ("סונול EVI" ו\או "החברה"). הגישה לאפליקציה והשימוש בה, לרבות השימוש בשירותים השונים המוצעים בה, כפופים לתקנון המפורט להלן ("התקנון"), ולכן הנך מתבקש לקרוא את התקנון בקפידה. הרישום לשימוש באפליקציה או עצם השימוש בה מעידים על הסכמתך לתקנון. התקנון מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והוא מתייחס גם ללשון נקבה. כמו כן, כל פנייה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים, ולהיפך. סונול EVI שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

2.    אודות האפליקציה

2.1.     האפליקציה מאפשרת גישה לשימוש בשירותיה של סונול EVI, ובין היתר: (א) לקבל מידע אודות עמדות טעינה של סונול EVI, לרבות אודות מיקומן והסטטוס שלהן; (ב) לבצע תשלומים בגין טעינת רכב חשמלי ו/או שירותים אחרים; (ג) לקבל מידע אודות הטבות ומבצעים שונים המותאמים לטעמיך ולהרגליך האישיים וכן להשתתף בהם והכל בכפוף לאמור בתקנון ("השירותים").

2.2.     כל אדם רשאי לעשות באפליקציה שימוש שמטרתו קבלת מידע בלבד. כל שימוש החורג מקבלת מידע גרידא, לרבות מסירת פרטים, רכישות מוצרים או שירותים, מימוש הטבות או מבצעים, ביצוע התחייבויות וכיוצא באלה, רשאי לבצע רק מי שעונה על התנאים המצטברים הבאים: (א) הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, ובמידה והנך קטין או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באפליקציה כאילו נעשה לאחר קבלת אישור כאמור; ו- (ב) הוא נרשם כמשתמש באפליקציה, כמפורט בסעיף ‎3 להלן.

2.3.    הדינים החלים על אפליקציה זו ועל השימוש בה ו/או העולה והנובע מהם כפופים לחוקי מדינת ישראל ותקנותיה. לכל דבר ועניין מובהר ומוסכם על המשתמש כי לבתי המשפט בישראל ורק להם הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל עניין העולה ו/או הנובע מן השימוש באפליקציה.

2.4.     סונול EVI אינה מתחייבת כי (א) האפליקציה תהלום את ציפיותיך או דרישותיך; (ב) השירותים והתכנים המוצעים באפליקציה יינתנו ללא הפסקות וללא שיבושים ו/או טעויות; (ג) האפליקציה תהיה חסינה מפני גישה בלתי מורשית למחשבי סונול EVI או מפני קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה ובכל מערכת תקשורת אחרת של סונול EVI ו/או של מי מטעמה. הינך מוותר על כל תביעה ו/או דרישה כנגד סונול EVI  או מטעמה בגין כל נזק או הפסד שיכול ויגרם ו/או נגרם מהאמור בסעיף זה.

3.    רישום לאפליקציה

3.1.     השימוש באפליקציה מעבר לקבלת מידע בסיסי מותנה ברישום. לצורך הרישום תידרש למסור פרטים כגון מספר טלפון סלולרי, שם מלא, מס' רכב, כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת. בנוסף, ייתכן כי נתונים נוספים יידרשו לצורך ביצוע פעולות שונות באמצעות האפליקציה כגון שירותי מיקום, הספקת כתובת דוא"ל וכיוצ"ב.

3.2.     הנך מתחייב כי: (א) הפרטים שיימסרו על ידך יהיו נכונים ומדויקים ולא ייעשה שימוש באפליקציה תוך שימוש בזהות בדויה או התחזות לאחר; (ב) שם המשתמש שתבחר בו לא כפוף לזכויותיו של אדם אחר; (ג) לא תעשה שימוש בשם משתמש של אדם אחר; (ד) במקרה של שינוי פרטים, תירשם מחדש לאפליקציה באופן המתואר לעיל או תדאג לעדכן את השינוי באפליקציה או באתר בהתאם להנחיות החברה; ו- (ה) במקרה בו הנך סבור שנעשה שימוש בלתי מורשה בנתוניך, תדווח על כך לאלתר באמצעות פניה באפליקציה לשירות הלקוחות בסונול EVI. הנך אחראי לכל הפעולות שנעשו או שיעשו במסגרת האפליקציה תחת שם המשתמש שלך, ועליך לשמור את פרטי חשבונך באופן מאובטח. סונול EVI לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד אשר יגרם על-ידי כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך וזאת עד למסירת הודעה על כך לחברה.

3.3.     מודגש, כי הנתונים שתמסור יישמרו במאגר מידע שבבעלות סונול EVI אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של סונול EVI, או עד שנקבל בקשה מפורשת למחיקתם, ובכל מקרה – כנדרש לפי דין. אתה מאשר כי ידוע לך שאין חובה על-פי חוק למסור את הנתונים הנ"ל, ומסירתם תלויה ברצונך והסכמתך, וכפופה למדיניות הפרטיות של האפליקציה ("מדיניות הפרטיות") אשר זמינה באתר סונול EVI בכתובת www.sonolevi.co.il  ("אתר סונול EVI") ובאפליקציה ואישורך את תנאי השימוש מהווה אישור למסירת המידע, בכפוף להוראות כל דין.

4.    הוראות כלליות בדבר השימוש באפליקציה

4.1.     הנך מתחייב כי בעשותך שימוש באפליקציה לא תעשה ולא תאפשר לאחרים לעשות איזו מהפעולות הבאות: (א) הצגת תכנים מהאפליקציה בכל דרך שהיא, באופן המשנה את עיצוב האפליקציה או מחסיר תכנים כלשהם, לרבות פרסומות ותכנים מסחריים; (ב) שימוש בשמות ובסימנים המסחריים (בין אם רשומים ובין אם לאו) המוצגים באפליקציה, מבלי לקבל את הסכמת סונול EVI ו/או את הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב, לפי העניין; (ג) הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים; (ד) שימוש באפליקציה לצרכים מסחריים בניגוד לאמור בתקנון; (ה) העתקה, עריכה מחדש או פרסום של תכנים המופיעים באפליקציה מבלי לקבל את הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב, לפי העניין; (ו) שידור או העברה בדרך כלשהי של תכנים מהאפליקציה; (ז) יצירת או הפצת וירוסים, תוכנות-עוינות ו/או כל אמצעי אחר אשר עלול לפגוע, להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש במערכות מחשב, שרתים, חומרה או תוכנה של סונול EVI או של כל צד שלישי; (ח) הפצת "דואר זבל" או כל שימוש שנועד להתחקות או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא; ו/או (ט) כל פעולה שהינה בניגוד להוראות הדין, או שיש בה כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים; ולא תאפשר לאחרים לעשות איזה מהפעולות האמורות לעיל.

4.2.     מבלי לגרוע מהזכויות והסעדים הנתונים לסונול EVI לפי כל דין או הסכם, סונול EVI תהא רשאית לחסום את השימוש שלך באפליקציה או בשירותים, או בכל חלק מהם, לרבות במקרה בו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אתה או מי מטעמך: (א) ביצעת אתה או  מי מטעמך או תוך שימוש בפרטיך מעשה בלתי חוקי או בניגוד להוראות כל דין; (ב) הפרת  אתה או  מי מטעמך או תוך שימוש בפרטיך תנאי מתנאי התקנון; (ג) מסרת בעת הרישום, או לאחר מכן, פרטי זיהוי שגויים; או (ד) ביצעת אתה או  מי מטעמך או תוך שימוש בפרטיך כל מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בסונול EVI או בפעילותה התקינה של האפליקציה.

4.3.     באחריותך להזין בעת השימוש באפליקציה, לרבות בעת תשלום עבור מוצרים ו/או שירותים המוצעים בה, פרטים נכונים ומדויקים. סונול EVI ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית ולמשתמש האפליקציה לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה אם מסיבה כלשהי הוזנו פרטים שאינם נכונים ומדויקים, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, בין מעשה ובין במחדל.

4.4.     באחריותך הבלעדית להודיע לשירות הלקוחות של סונול EVI על כל שימוש בלתי מורשה או על כל אירוע העשוי להביא לשימוש בלתי מורשה באפליקציה וסונול EVI תהיה רשאית לבטל את השימוש באפליקציה. סונול EVI ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, ולמשתמש האפליקציה לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה, בגין כל תוצאה שתנבע מאי מתן הודעה כאמור.

 

5.    רכישת מוצרים ו/או שירותים

5.1.     סונול EVI מאפשרת למשתמשי האפליקציה לשלם בגין טעינת רכב חשמלי ו/או שירותים נוספים באמצעות תשלום הסכומים המחושבים לפי זמן שימוש ותעריף העלול להשתנות מעמדה אחת לאחרת  בכפוף לתנאי העסקה אשר מצוינים בממשק הנהג באתר ובאפליקציה לפני כל טעינה (להלן "העסקה") על פי המפורט כדלקמן:

5.1.1.     באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. לשם כך יש להזין את פרטי כרטיס האשראי ופרטי המשלם במקום המיועד לכך באפליקציה לרבות מספר תעודת זהות. כמו כן, יש לבחור אמצעי לזיהוי פרטים באמצעות טביעת אצבע או קוד אישי בן ארבע ספרות או כל אמצעי אחר המוכר כאמצעי אבטחת מידע כגון זיהוי פנים או זיהוי ביומטרי. לאחר הזנת הפרטים הנדרשים ושליחתם תקבל אישור המעיד שפרטי התשלום נקלטו באפליקציה. רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב העסקה כבת ביצוע. יובהר למען הסר כל ספק כי משלוח האישור אינו מהווה ראיה על ביצוע העסקה ואינו מחייב את סונול EVI. רישומי סונול EVI בקשר עם הפעולות המבוצעות באפליקציה, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.

5.2.     במידה ונתקבלה אצל המשתמש הודעה בדבר פרטים שגויים בהזמנתו או הודעה בדבר תקלה או שגיאה כלשהי שארעה באפליקציה בעת ביצוע העסקה או הזנת הפרטים יש לפנות אל שירות הלקוחות של סונול EVI לאלתר באמצעות משלוח הודעה באפליקציה . סונול EVI או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מפרטים שגויים, שגיאה או תקלה בקליטת ההזמנה.

5.3.     כל הסכומים המופיעים באפליקציה כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש. התמונות המתארות את המוצרים ו/או השירותים נועדו להמחשה בלבד. אין באמור באפליקציה ובמידע הכלול בה משום הצעה, שידול או ייעוץ לרכישת שירות ו/או מוצר ו/או לביצוע פעולות כלשהן.

6.    ביטול עסקה

6.1.     ביטול עסקה יעשה בהתאם לתנאי העסקה אותה מבקשים לבטל ובכפוף להוראות כל דין הנוגעות לביטול עסקה, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו. במידה ובוטלה עסקה על-ידי המשתמש, בהתאם להוראות הדין והתקנון, תזכה סונול EVI את כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה כנגד הצגתו.

6.2.     מבלי לגרוע מאילו מהוראות התקנון, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה סונול EVI רשאית, מבלי שהדבר יתפרש כנטילת אחריות כלשהי ומבלי לגרוע מיתר הוראות התקנון, לבטל את העסקה (כולה או חלקה) ו/או לזכות את המשתמש בגינה או לבטל את חיוב כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה העסקה: (א) במקרה של טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באפליקציה לגבי המוצר ו/או השירות, לרבות מחיר הפריט או תיאורו על בסיסם נערכה העסקה; (ב) במקרה של השבתה או תקלה בפעילותה התקינה של האפליקציה עקב "כוח עליון", ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשוב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את סונול EVI, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת סונול EVI את פעילותה התקינה של האפליקציה או את אספקת המוצרים ו/או השירותים; ו- (ג) במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין הפריט שרכש ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי. התקשרות שבוטלה כאמור לא תזכה את המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל טענות כנגד סונול EVI בשל כך.

6.3.     המשתמש רשאי בכל עת לפנות אל סונול EVI באמצעות משלוח הודעה באפליקציה, בבקשה כי תחסום את ההרשאות לחיוב כרטיס האשראי באפליקציה, הן כתוצאה מאובדן שם המשתמש והסיסמה והן מכל סיבה אחרת.

7.    מבצעים והטבות

7.1.     האפליקציה תעודכן מעת לעת במידע אודות מבצעים והטבות המוצעים למשתמשי האפליקציה ו/או למשלמים באמצעות הטלפון הסלולרי ו/או לכל אדם אחר, ותאפשר השתתפות במבצעים והטבות כאמור. ההשתתפות במבצעים וניצול ההטבות כפופים לתנאי המבצע הרלוונטי ו/או לתנאים שייקבעו על-ידי סונול EVI באופן בלעדי.

8.    קניין רוחני

8.1.     כל הזכויות מכל סוג שהוא, לרבות זכויות קניין רוחני, באפליקציה, בתכנים, בעיצובים, ביישומים, בכלים וברכיבים אחרים באפליקציה, וכן בכל אמצאה, שיפור, חידוש, פיתוח, תגלית, שינוי, או יצירה הקשורים באפליקציה והמהווים מושא לזכויות קניין רוחני כלשהן (לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, עיצובים, מדגמים, סודות מסחריים וסימני מסחר, כולל בקשות לרישום אלו מהזכויות הנ"ל) (להלן: "זכויות הקניין הרוחני")  הינן של סונול EVI ו/או של צדדים שלישיים שהרשו לסונול EVI להשתמש בהם. המונחים "תוכן" או "תכנים" פירושם כל מידע מכל מין וסוג, לרבות (אך לא רק): כל מסמך, רשומה, תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, סרטון, קובץ קולי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשקי משתמש, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית; והכל, בכל מדיה שהיא.

8.2.     סונול EVI מעניקה בזאת לך רישיון שימוש מוגבל, שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה או להמחאה, לעשות שימוש אישי באפליקציה ובתכני סונול EVI, אך ורק לצרכים המתוארים באפליקציה ובתקנון; והכל בכפוף ליתר הוראות התקנון. מעבר לאמור לעיל, סונול EVI לא מעניקה, מקנה או ממחה כל זכות או רישיון, מפורש או משתמע, בקשר עם האפליקציה, התכנים וזכויות הקניין הרוחני.

8.3.     ככל שהמשתמש ישלח לסונול EVI המלצות או השגות בקשר לאפליקציה או לשירותים, סונול EVI תהא רשאית לעשות בהם שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבלי שתהא חייבת לשלם או לפצות את המשתמש בכל דרך שהיא בגין המלצה או השגה כאמור.

9.    אחריות

9.1.     השימוש באפליקציה הוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. כל המידע והתכנים באפליקציה ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is), ללא אחריות מכל סוג שהוא. סונול EVI או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, לכל תוצאה שתנבע מהשימוש באפליקציה או מהסתמכותך על התכנים בה. לא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או עילת תביעה כלפי סונול EVI או מי מטעמה בקשר לאפליקציה, לרבות זמינות התכנים בה, תקלות, תוצאות השימוש בה וכיוצא באלה, וככל שיש או שעשויה להיות לך כל טענה כאמור, בין אם ידועה לך ובין אם תיוודע לך, אתה מוותר עליה באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר.

9.2.     אתה מתחייב בזאת לפצות ולשפות את סונול EVI ואת כל הפועלים בשמה או מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, חבות או הוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט אשר יגרמו למי מהם כתוצאה מהשימוש באפליקציה או בשירותים על ידך או על ידי מי מטעמך ו/או תוך שימוש בפרטיך בין בהסכמתך ובין שלא, לרבות בגין כל מעשה או מחדל העומדים בניגוד להוראות התקנון, ולרבות בגין כל טענה, דרישה או עילת תביעה של צד שלישי הנובעים מכל מעשה או מחדל. סונול EVI שומרת לעצמה את הזכות ליטול את ההגנה ואת השליטה הבלעדית בהליך המשפטי בכל עניין כאמור. זכות סונול EVI כאמור לא תפטור אותך מהתחייבויותיך לשיפוי בכל מקרה, והנך מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם סונול EVI או מי מטעמה לצורך כך, לרבות על-ידי מסירת מידע וחומרים שברשותך.

10. מדיניות פרטיות

הנך מכיר בכך ומסכים  כי סונול EVI עשויה לאסוף נתונים מסוימים ומידע נוסף עליך באמצעות האפליקציה ומוותר על כל טענה בעניין זה בכפוף להוראות החוק. סונול EVI מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באפליקציה, ותפעל על פי הוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות אשר זמינה באפליקציה. הרישום לאפליקציה או עצם השימוש בה מהווים את הסכמתך גם לתנאי הפרטיות, אשר מאוגדים בתקנון זה.
ייתכן שנתוני הצריכה והשימוש במטענים הממוקמים ברחבי רשות מקומית יועברו לרשות. הפרטים שיועברו לא יכללו מידע ופרטים אישיים.

11. הודעה והסרה

סונול EVI שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאפליקציה תכנים אשר לטענת צדדים שלישיים מפרים את זכויות הקניין הרוחני שלהם או זכויות אחרות. אם הנך סבור כי תוכן מסוים המופיע באפליקציה מפר את זכויות הקניין הרוחני שלך, או של צד שלישי, או מפר הוראה אחרת של התקנון, הנך מתבקש לפנות לשירות הלקוחות של סונול EVI באמצעות האפליקציה ולציין את הפרטים הבאים: (א) פרטיך המלאים ופרטי ההתקשרות עמך (שם מלא, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני); (ב) זיהוי מדויק של התוכן שלטענתך מפר זכויות והסבר מפורט כיצד הוא מפר זכויות; ו- (ג) הצהרה חתומה שלך, כי למיטב ידיעתך המידע שנמסר על ידך מלא ונכון.

12. כללי

12.1.  סונול EVI רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האפליקציה, כולה או חלקה, או לשנות את מבנה, מראה ועיצוב האפליקציה, את היקף וזמינות השירותים באפליקציה ו/או כל היבט אחר הכרוך באפליקציה. שינויים כאמור עלולים להיות כרוכים בתקלות ובאי-נוחות ולא תהיה לך כל תביעה, טענה, דרישה או עילת תביעה כלפי סונול EVI או מי מטעמה בגין הפסקת פעילות כאמור, בגין שינויים כאמור או בגין תקלות שיתרחשו עקב או אגב ביצועם.

12.2.  סונול EVI רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הוראות התקנון, כולן או מקצתן, ללא צורך במתן הודעה מראש אם כי היא תנקוט באמצעים מסחריים מקובלים לעשות כן, ככל הניתן. כל עדכון של התקנון יחייב את כל משתמשי האפליקציה החל ממועד פרסומו באפליקציה.

12.3.  על השימוש באפליקציה, לרבות כל סכסוך, מחלוקת או הליך משפטי הקשור לתקנון, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש באפליקציה או לתקנון, בין במישרין ובין בעקיפין, הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו.

12.4.  התקנון מהווה את החוזה המשפטי המלא בינך ובין סונול EVI  ביחס לשימושך באפליקציה.

12.5. סונול EVI מאפשרת לך למחוק את חשבונך בכל עת, כאן בלינק ניתן לקרוא ולהבין כיצד לבצע את המחיקה באפליקציה, במידה אתם לא מצליחים מוזמנים לפנות אלינו במייל לכתובת: info@sonolevi.co.il ונשמח לסייע.

12.6.  סונול EVI רשאית להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיה ו/או חובותיה על פי התקנון בכל עת לכל צד שלישי ללא הסכמת המשתמש.

12.7.  במידה וייקבע שחלק כלשהו מהתקנון אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי התקנון יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.

12.8.  לא יראו עיכוב או הימנעות מצד סונול EVI מלממש או מלאכוף זכות מזכויותיה על-פי התקנון כוויתור או כמניעה מצדה מלממש את זכויותיה בעתיד, והיא תהיה רשאית לממש את זכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת שתמצא לנכון אלא אם כן הוסכם במפורש אחרת על-ידי סונול EVI בכתב.

12.9.  אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתקנון ו/או מדיניות הפרטיות, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח הודעה לשירות הלקוחות של סונול EVI באמצעות האפליקציה ,בדוא"ל info@sonolevi.co.il, באתר בכתובת www.sonolevi.co.il או בטלפון 03-8070080.

 

סונול EVI מאחלת לך שימוש מהנה ומועיל באפליקציה

עודכן לאחרונה ביום 10 בדצמבר 2020