מדיניות פרטיות

סונול אי. וי. איי. פתרונות לרכב חשמלי בע"מ ("אנו" או "סונול EVI") אשר מנהלת ומפעילה את אפליקציית סונול EVI ("האפליקציה") מבית DRIIVZ, מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באפליקציה והמנויים, ותפעל להגן על פרטיות המשתמשים בהתאם למדיניות הפרטיות המפורטת להלן ועל פי הוראות כל דין.

אנו מאמינים כי יש לך זכות לדעת את מדיניות סונול EVI בנוגע לסוגי המידע אותו אנו עשויים לאסוף ודרכי השימוש בהם בעת השימוש באפליקציה, רישום כמנוי ו/או שימוש בשירותים המוצעים דרכם ("השירותים"). אנא קרא את מדיניות פרטיות זו המתארת את אופן האיסוף, השימוש והעברת המידע בקפידה.

ככל שאתה עושה שימוש באפליקציה, מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתקנון האפליקציה אשר זמין באפליקציה ("תקנון האפליקציה"). הגישה לאפליקציה והשימוש בה, ובכלל זה השירותים המוצעים דרכה, כפופים לתקנון האפליקציה המסדיר את היחסים בין סונול EVI לבינך כמשתמש ועצם השימוש בה מעיד על הסכמתך לתקנון האפליקציה ולמדיניות פרטיות זו. למעט אם הוגדר אחרת, למונחים המוגדרים בתקנון האפליקציה תהיה משמעות זהה, כפי שזו מתוארת בתקנון האפליקציה ובכפוף לדין (החוק מחייב היום הסכמה פוזיטיבית לקבלת הודעות)

סונול EVI תהא רשאית להתנות את הגישה לאפליקציה או לשירותים ברישום אשר יכלול פרטים מזהים של המשתמש ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתה. במידה והמשתמש לא ימסור את הנתונים אשר חובת מסירתם תצוין במפורש באפליקציה או בכל דרך אחרת, תהיה סונול EVI רשאית למנוע מהמשתמש לגלוש באפליקציה, באזורים מסוימים באפליקציה, או להשתמש בשירותים, על פי שקול דעתה הבלעדי.

1.          המידע שאנו אוספים

1.1.            במסגרת השימוש באפליקציה או הרישום כמנוי והשימוש בשירותים, אתה עשוי להתבקש למסור לסונול EVI פרטים אודותיך, לרבות שם מלא, מספר רכב, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת לצורך שימוש באפליקציה. הנך מצהיר כי ידוע לך שלא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור מידע זה לסונול EVI, וכי המידע נמסר מרצונך ובהסכמתך מדעת.

1.2.            כמו כן, בעת השימוש באפליקציה או בשירותי הטעינה ו\או שירותים אחרים יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, אופן שימושך באפליקציה, פרטי המכשיר וציוד הקצה באמצעותו תשתמש באפליקציה, מזהים דיגיטליים שלך (דוגמת כתובת ה-IP שלך, כתובת ה-MAC, מס' IMEI וכדומה), מיקומך, מוצרים שרכשת, תכנים או פרסומות שקראת באפליקציה, העמודים שבהם צפית, הצעות ושירותים שעניינו אותך ועוד. במסגרת ביצוע תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי, אנו עשויים לאסוף גם פרטים אודות העסקאות אותן ביצעת בקשר עם המוצרים שאנו מציעים והרגלי הצריכה שלך.

2.          השימוש במידע

השימוש במידע כאמור ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות המפורטות להלן: (א) על מנת לתפעל ולנהל את האפליקציה, התוכנית והשירותים, לרבות את פעילות המכירות של סונול EVI; (ב) על מנת להעניק לך שירות ולשמור איתך על קשר; (ג) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים; (ד) כדי להפיק מהמידע שמסרת לנו סוגי מידע נוספים ואפיונים אודותיך, לרבות ביחס לתחומי העניין שלך, להעדפותיך ונתונים נוספים כאמור; (ה) לצורך שליחתם של תכנים שונים לרבות הצעות מסחריות מטעמנו, לקוחותינו או שותפינו העסקיים, בכפוף להסכמתך ובכפוף לכך שתוכל לבקש בכל עת שלא לקבל תכנים והודעות כאמור; (ו) כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת השימוש באפליקציה לתחומי ההתעניינות שלך; (ז) למטרות דיוור ישיר המבוסס על אפיון ופילוח של קבוצות בעלות מאפיינים שונים; ו- (ח) לכל מטרה אחרת, המפורטת בתקנון האפליקציה, או במדיניות פרטיות זו והכל בכפוף להוראות החוק.

3.          העברה לצדדים שלישיים

3.1.            הפרטים והמידע אודותיך לא יימסרו לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתך מראש,אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם ובכפוף לכך שלא יועברו פרטים המאפשרים זיהוי שלך. על אף האמור לעיל, אתה מאשר כי סונול EVI רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך במקרים המפורטים להלן: (א) לחברות הבנות ולנותני שירותים של סונול EVI, על מנת שסונול EVI תוכל להעניק לך את השירותים, בהתאם למטרות המפורטות בסעיף ‎2 לעיל; (ב) לשותפיה העסקיים ולצדדים שלישיים אחרים לצורך שליחתם של חומרים שיווקיים, פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין אותך, ובלבד שהתקבלה הסכמתך המפורשת בנפרד למסירת מידע כאמור בכפוף להוראות כל דין; (ג) במקרה שתפר את תקנון האפליקציה, תקנון תוכנית הנאמנות או תבצע באמצעות האפליקציה או במסגרת התוכנית, או בקשר איתם, פעולות בניגוד לדין או תנסה לבצע פעולות כאלה; (ד) אם יתקבל בידי סונול EVI צו שיפוטי או הוראה חוקית אחרת המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ו/או בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליך משפטי אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין סונול EVI ו/או מי מטעמה; (ה) במקרה שסונול EVI תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר;  (ו) אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באפליקציה או החברות בתוכנית, או בכל מידע אשר אינו מזהה אותך באופן אישי ואשר לא ניתן לזהותך על פיו.

3.2.            בנוסף, בכפוף להסדרי סודיות מקובלים, נהיה רשאים להעביר את המידע שנאסף אודותיך, כחלק ממאגרי המידע שלנו, לרוכשים ולרוכשים פוטנציאליים של כל או כל חלק מהפעילות, נכסים או מניות, לרבות עסקת מיזוג שלנו עם חברה אחרת, וכן במסגרת משא ומתן ובדיקות נאותות בקשר עם עסקאות כאמור.

3.3.          ככל שיעשה שימוש בעמדות טעינה המותקנות על ידי רשות מקומית, ייתכן שנתוני הצריכה והשימוש במטענים הממוקמים ברחבי רשות מקומית יועברו לרשות. הפרטים שיועברו לא יכללו מידע ופרטים אישיים.

3.4.            ככל שמידע אודותיך יועבר לצדדים שלישיים, כאמור לעיל, מובהר שצדדים שלישיים אלו עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל ובשל כך להיות כפופים לדיני הגנת הפרטיות של מדינות אחרות בעולם, לרבות מדינות שאינן מעניקות הגנה זהה לזו שמעניק הדין הישראלי לפרטיותך. לכן, אתה מאשר באופן מפורש לסונול EVI להעביר את המידע שנאסף אודותיך, בהתאם למדיניות הפרטיות, גם למדינות אלה וככל שהאמור אינו עומד בסתירה לדין הישראלי.

4.          שמירת המידע; זכות עיון ותיקון

4.1.            הנתונים והמידע שנמסרו לסונול EVI יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של סונול EVI, או עד שנקבל בקשה מפורשת למחיקתם, ובכל מקרה – כנדרש לפי דין.

4.2.            לתשומת ליבך, מידע אנונימי, אשר אינו מאפשר את זיהויך על פיו, עשוי להישאר על השרתים שלנו ואנו רשאים לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן.

4.3.            אתה זכאי לבקש לעיין במידע שאנו אוספים עליך וכן לבקש לתקנו ככל שמידע זה אינו נכון, שלם או מדויק. בקשות לעיון במידע ולתיקונו ניתן לשלוח בהודעה באמצעות האפליקציה או באמצעות משלוח הודעה באתר סונול EVI בכתובת www.sonolevi.co.il ("אתר סונול EVI") או בטלפון: 03-8070080.

4.4.            ככל שתגלה טעות במידע עליך להודיע על כך לסונול EVI ולדאוג לתיקון השגיאה מיד עם גילויה.

5.          איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

סונול EVI עשויה לעשות שימוש בכלים ושירותים לניתוח נתונים ולהיעזר בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באפליקציה או החברות בתוכנית. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באפליקציה, תדירות השימוש בה וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

6.          שימוש ב'עוגיות' – Cookies

6.1.            ייתכן והאפליקציה תשתמש בטכנולוגיות ענפיות מקובלות, דוגמת 'עוגיות' (Cookies), Pixels Web Beacons, gifs וכו' (להלן: "'עוגיות'") למטרות אחסון מידע באופן מקומי על מכשירך בקשר לשימושך באפליקציה, הכל על מנת להפוך את חווית הגלישה שלך באפליקציה לפשוטה, רלוונטית ונוחה יותר.

6.2.            השימוש ב'עוגיות' יעשה לצורך תפעולה השוטף והתקין של האפליקציה, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באפליקציה, לאימות פרטים, כדי להתאים את האפליקציה ו/או התכנים בה להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האפליקציה. חלק מן ה'עוגיות' יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשירך.

6.3.            אם אינך רוצה בהתקנת 'עוגיות', תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש במכשירך. זכור, עם זאת, שנטרול ה'עוגיות' עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרים מסוימים.

7.          דיוור ישיר

7.1.            אנו מבצעים דיוור ישיר באמצעים אלקטרוניים ואחרים (לרבות באמצעות רשת האינטרנט ורשתות הסלולר ובכל דרך אחרת, קיימת או עתידית). במסגרת פעולות הדיוור הישיר, אנו עשויים לפנות אליך על בסיס השתייכותך לקבוצה בעלת מאפיינים מסוימים ועל בסיס פעולות פילוח ואפיון שאנו עורכים על בסיס המידע שנשמר אצלנו כאמור לעיל. תכני הדיוור עשויים לכלול דברי פרסומת, עדכונים שונים ותכנים נוספים לפי בחירתנו.

7.2.            בנוסף, המשתמש מצהיר ומאשר כי ידועות לו הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, והוא מסכים במפורש כי סונול EVI תשלח לו  דברי פרסומת, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר) או בכל דרך עתידית רלוונטית.

7.3.            אתה רשאי, בכל עת, לבקש להיגרע ממאגר הדיוור הישיר, להפסיק לקבל דברי פרסומת או לבקש שהמידע אודותיך לא ישמש לפעולות דיוור ישיר, תוכל להגיש בקשה כאמור על ידי פניה בדרכים הקבועות בחוק וכן בהודעה באפליקציה או בדרך אחרת בה שוגר אליך הדיוור הישיר.

8.          הפנייה לאתרים אחרים

האפליקציה עשויה לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים או מופעלים על ידי סונול EVI או על ידי מי מטעמה. סונול EVI אינה שולטת או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה שסונול EVI מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי הפרטיות של סונול EVI והוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש פוטר את סונול EVI ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק או הפסד שיגרם לו או למי מטעמו כתוצאה משימוש באתרים אלו.

9.          אבטחת מידע

סונול EVI עושה ככל שביכולתה בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי המשתמשים, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש במערכות אבטחת מידע כדי למנוע גישה בלתי מורשית למידע שבידיה, לרבות שימוש במנגנוני הצפנה הנהוגים במסחר, בכפוף להוראות כל דין. ידוע למשתמש כי סונול EVI מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאפליקציה או למאגר המידע שלה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות. עם זאת, אין באפשרות סונול EVI להבטיח שהאפליקציה והשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה, ובכפוף להוראות כל דין, היא לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה ו/או שימוש לא מורשה במידע כאמור.

10.      שינויים במדיניות הפרטיות

סונול EVI רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, בין השאר על מנת שתשקפנה שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, לרבות ביחס להוראות שעניינן השימוש במידע האישי אותו מסרת, תפורסם על-כך הודעה באפליקציה ובאתר סונול EVI ובמקרים הנדרשים תישלח למשתמש הודעה בדואר אלקטרוני.

אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתקנון האפליקציה ו/או  מדיניות פרטיות זו, או במידה ואתה מעוניין לעיין, לתקן או למחוק את המידע האישי שלך, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח הודעה באפליקציה או באמצעות משלוח הודעה באתר סונול EVI או בטלפון: 03-8070080.

עודכן לאחרונה ביום 10 בדצמבר 2020